GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Rádi bychom Vás informovali o podrobnostech zpracování osobních údajů a o právech, která Vám v souvislosti s tím náleží.

Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme vždy v souladu:

s platnými právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, zejm. s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., a dále
v souladu s příslušnými předpisy regulujícími zaměstnanecký poměr.

1.Identifikační a kontaktní údaje správce a Specialisty ochrany OÚ
1.1Správci osobních údajů

 • Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25965361, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17934, ID datové schránky: b38626e
 • FOXCONN CZ s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25938002, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16095, ID datové schránky: v56cem6
 • Foxconn Technology CZ s.r.o., se sídlem Kutná Hora – Karlov 245, PSČ 28401, IČO: 27516032, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 149895, ID datové schránky: vns6265
 • Foxconn DRC s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04352475, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35677, ID datové schránky: 2i579yy
 • Foxconn 4Tech s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04352416, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35676, ID datové schránky: gyj79y7
 • Foxconn Europe Digital Solutions s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04390962, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35745, ID datové schránky: 26h8ur5
 • VaultDX s.r.o., se sídlem Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, IČO: 04345461, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246233, ID datové schránky: kq9774q
 • JUSDA Europe s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25957180, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17536, ID datové schránky: 5eh8hja
 • GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 27524850, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24088, ID datové schránky: bbz8hzv
 • TradeDX s.r.o., se sídlem Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, IČO: 05861551, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 271821, ID datové schránky: qw8fbwz

Uvedené subjekty jsou Vaším potenciálním zaměstnavatelem a správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce“).

1.2 Osoba odpovědná za oblast ochrany OÚ

Na řádném zpracování Vašich osobních údajů nám záleží. Proto byla pro oblast ochrany osobních údajů zřízena pozice: Compliance Consultant.  Můžete se na něj kdykoliv obrátit na níže uvedeném e-mailu nebo přímo na oddělení Compliance.

E-mailová adresa: GDPRInfo@emea.foxconn.com

Prostřednictvím těchto kontaktů se můžete obracet s případnými dotazy či požadavky ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

2. Rozsah zpracování – osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli přímo Vy nebo jak jsme je získali v rámci naší činnosti v souvislosti s Vaším pracovním poměrem. Může se jednat především o následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, podpis),
 • adresní údaje (adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností),
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
 • údaje o kompetencích (zejm. titul, dosažené vzdělání, osvědčení, pracovní zkušenosti, odborná způsobilost, aprobace, trestní bezúhonnost);
 • údaje související s pracovním poměrem (zejm. pracovní zařazení, druh práce, místo výkonu, den nástupu, datum ukončení pracovního poměru, pracovní cesty, pracovní doba, čerpání dovolené a nemocenské);
 • finanční údaje (zejm. číslo bankovního účtu, výše mzdy, odměn a bonusů, daní, odvodů, příspěvků, srážek);
 • údaje související se zdravotním pojištěním, zdravím a jeho ochranou při práci (zejm. zdravotní pojišťovna, zdravotní stav, zdravotní postižení, pracovní úrazy, absolvovaná školení a vzdělání);
 • audiovizuální údaje (záznam pořízený kamerovým systémem, fotografie);
 • údaje potřebné k odvodu daní a dalších poplatků (zejm. údaje o třetích osobách jako jméno, příjmení, název a adresa zaměstnavatele manžela či manželky, počet dětí, jejich jména, příjmení a rodná čísla, výpisy z katastru nemovitostí, údaje o úvěrech, pojištění).

3. Účely zpracování a právní tituly

 • Uzavření pracovněprávního vztahu, uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy zakládající pracovní poměr, včetně zabezpečení jejího řádného průběhu - Plnění smlouvy
 • Odměňování zaměstnanců - Plnění smlouvy
 • Plnění právních povinností zaměstnavatele týkajících se pracovního poměru - Plnění právních povinností
 • Plnění právních povinností zaměstnavatele týkajících se pracovního poměru, vč. přihlašování veřejným orgánům, provádění odvodů, srážek ze mzdy, lékařských prohlídek zajištění BOZP, evidence pracovní doby, cestovních náhrad, pracovních úrazů atd. - Plnění právních povinností
 • Základní údaje o zdravotním stavu, je-li to důležité, údaje o pracovních úrazech - Plnění právních povinností
 • Školení a zajištění dalšího vzdělávání - Plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, oprávněný zájem (zvyšování kvalifikace)
 • Ochrana majetku, života a zdraví osob v prostorech správce prostřednictvím kamerového systému - Oprávněný zájem (zajištění vysoké úrovně zabezpečení majetku správce, ochrana života a zdraví jednotlivců pohybujících se ve sledovaném prostoru, prevence, odhalování, prokazování a stíhání trestněprávních činností)
 • Ochrana zájmů a práv správce, zejména v případě sporu - Oprávněný zájem (uplatnění práv v případném soudním sporu)
 • Ochrana práv a oprávněných zájmů správce - Oprávněný zájem na případném prokázání skutečností vzniklých v souvislosti s pracovním poměrem
 • Za účelem usnadnění orientace napříč společností zpracováváme v systému MyFox Vaši fotografii - Souhlas

Plnění právních povinností zaměstnavatele týkajících se pracovního poměru vyplývá zejm. z těchto předpisů:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
 • zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;
 • zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;
 • zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění;
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů;
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění;
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád;
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách;
 • vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče);
 • nařízení vlády č. 495/2001 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků;

4.Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být kromě pověřených zaměstnanců správce předány dalším subjektům. Příjemcem osobních údajů mohou být zejména:

 • inspektorát práce;
 • zdravotní pojišťovny;
 • pracovníci BOZP;
 • správci používaných informačních technologií;
 • externí dodavatel služeb v oblasti účetnictví a zpracování mzdové agendy, školení či jiného vzdělávání, právních služeb apod.;
 • orgány činné v trestním řízení (soudy, policejní orgány);
 • další orgány veřejné moci a kontrolní orgány dle platných právních předpisů.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Některé osobní údaje jsou sdíleny s výše uvedenými společnostmi ve skupině FX. Je tomu tak proto, že některé služby a systémy jsou využívány společně napříč těmito společnostmi a jsou využívány stejné zdroje (např. pokud jde o HR). Nad rámec nutnosti a technického omezení však Vaše údaje s těmito společnostmi nesdílíme.

5.Doba uchování

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění smlouvy budou uloženy po dobu trvání práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění právních povinností, budou uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů apod.) nebo v souladu s nimi.

Pokud není doba uložení stanovena právními předpisy, dbáme na to, aby byly osobní údaje uchovávané pouze po nezbytně dlouhou dobu, tedy obvykle nejdéle po dobu trvání pracovněprávního vztahu.

Osobní údaje zpracovávané za účelem „Ochrana zájmů a práv správce“ jsou uchovávány po dobu nezbytnou k ochraně práv správce, nejdéle však 4 roky od skutečnosti, která je pro ochranu těchto práv rozhodná.

Osobní údaje zpracovávané za účelem „Ochrana majetku, života a zdraví osob v prostorech správce prostřednictvím kamerového systému“ jsou uloženy z důvodu oprávněných zájmů správce a smluvních povinností maximálně po dobu 30 dnů ode dne pořízení; následně dojde ke smazání kamerových záznamů a jejich nahrazení novými daty.

V případě konkrétních dotazů se, prosím, obraťte na výše uvedené kontakty.

6.Vaše práva

Dle GDPR Vám přísluší několik práv souvisejících s ochranou osobních údajů, která můžete v souladu s podmínkami vymezenými v GDPR uplatňovat.

6.1 Právo na přístup

Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů či nikoliv. Pokud k jejich zpracování dochází, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a k dalším informacím souvisejícím s jejich zpracováním, jako jsou účely zpracování, příjemci osobních údajů, doba uchování, zdroje osobních údajů apod.

První kopie zpracovávaných osobních údajů Vám bude poskytnuta bezplatně. V případě žádostí o další kopie je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům.

6.2 Právo na opravu

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů. Současně máte povinnost neprodleně hlásit všechny změny ve Vašich údajích.

6.3 Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání právní povinnosti nebo pokud jsou splněny jiné výjimky.

6.4 Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

popíráte-li přesnost osobních údajů; zpracování osobních údajů je pak omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby mohla být přesnost osobních údajů ověřena;
zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu; zpracování osobních údajů je pak omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad těmi Vašimi.

6.5 Právo vznést námitku

Právo vznést námitku proti zpracování je spojeno se zpracováním prováděným především na základě oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

6.6 Právo na přenositelnost

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které probíhá na základě uděleného souhlasu nebo uzavření smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, zašleme na Vaši žádost osobní údaje v daném formátu přímo jinému správci.

6.7 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to způsobem, který bude minimálně stejně jednoduchý jako způsob jeho udělení (a současně umožní identifikaci podatele odvolání souhlasu). Svůj souhlas můžete odvolat ohledně všech nebo pouze některých osobních údajů nebo účelů zpracování. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování učiněná před odvoláním tohoto souhlasu.

Pokud jde o odvolání souhlasu s uložením Vaší fotografie v MyFox, máte možnost tuto fotografii kdykoliv sami odstranit.

6.8 Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

7. Způsob uplatnění práv

Uplatňovat svá práva související s ochranou osobních údajů můžete podáním žádosti adresované správci osobních údajů. Obsahem žádosti musí být vždy alespoň identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození či jiné údaje umožňující identifikaci), adresní údaje a specifikace uplatňovaných práv.

Svá práva můžete uplatnit primárně prostřednictvím Formuláře pro uplatnění práv podle GDPR, který jsme pro tyto účely připravili, a který je dostupný na Foxportále v sekci GDPR anebo na oddělení Compliance. Formulář však můžete, ale nemusíte využít.

Pro podání žádosti máte několik možností. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu třetích osob k Vašim osobním údajům, je každá z možností spojena s určitým způsobem ověření totožnosti.

Žádosti je možné podat následovně:

 • Osobně na oddělení Compliance
 • Poštou na oddělení Compliance na adresu správce
 • Emailem na adresu GDPRInfo@emea.foxconn.com
 • Datovou schránkou

V případě, že správce osobních údajů bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti uplatňovatele – subjektu osobních údajů, je povinen ověřit totožnost uplatňovatele práv na základě GDPR žádostí o poskytnutí dodatečných informací (např. ID, rodného čísla, data a způsobu zaslání vyplněného formuláře apod.). O podrobnostech a způsobu dodatečné identifikace provede písemný záznam, který s vyplněným formulářem uloží do Registru žádostí subjektů osobních údajů.  

Veškeré úkony související s uplatněním Vašich práv jsou činěny bezplatně. Výjimkou mohou být případy, kdy lze žádosti vyhodnotit jako nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakovaného podání. V takové situaci jsme oprávněni požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům spojeným s provedením požadovaných úkonů, příp. můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

8. Neposkytnutí osobních údajů

Obecně máte právo neposkytnout nám své osobní údaje. V případě vzniku smluvního vztahu, výkonu souvisejících práv a plnění povinností však může být poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze očekávat uzavření smlouvy mezi Vámi a Správcem, ani plnění smlouvy ze strany Správce.

V rámci úkonů, které vykonáváme na základě zákona, však může být poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným požadavkem.

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem, přáním či podnětem souvisejícím se zpracováním osobních údajů. Spojit se s námi můžete pomocí kontaktů uvedených výše. Budeme rádi i za případné upozornění na nesprávný postup při ochraně OÚ.